Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen een online coach Dreaming Moms en zijn klant voor het leveren van diensten (waaronder ook eventueel het gebruik van de website (www.metalles.nl).

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen hierna te noemen, klant waarop Dreaming Moms deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing bij eventuele inschakeling van derden.

Contract en voorwaarden

De overeenkomst tussen de klant en Dreaming Moms wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Nadat de klant akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden en de betaling heeft afgerond is het mogelijk om met het betaalde bedrag 1 maand na de betaling gebruik te maken van de diensten die bij het abonnement (dit is afhankelijk van welk programma) behoren die de klant heeft gekozen.

Het contract wordt 14 dagen voordat het contract verloopt automatisch verlengt.

 

Het is mogelijk om tussendoor te wisselen van contract. Zo zou men bijvoorbeeld na 1 maand Premium coaching over kunnen stappen op Basis coaching.

Verder mag men ook maandelijks overstappen van online coaching naar Offline Coaching en andersom.

 

Opzeggen

Abonnementen zijn maandelijks opzegbaar, ongeacht voor welk abonnement men gaat. De klant dient in dat geval voor de 14 dagen voor het einde van het programma op te zeggen door te mailen naar contact@metalles.nl.

Verhindering

Wanneer men een update vergeet te sturen dan is dat in eerste instantie geen probleem en zal ik een herinnering sturen. Reageert men daar niet op dan krijgt men een tweede herinnering. Ontvang ik na de tweede herinnering binnen 1 week nog steeds geen reactie dan zal ik hem of haar uitschrijven van mijn dienst.

Tarieven

De tarieven zijn het bedrag per maand voor basis/premium online coaching, Losse coaching, videocall’s, mailwisselingen en het gebruik van de Dreaming Moms Facebookgroep.

Betalingstermijn en regels

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is.

Zolang de klant niet betaalt, zullen alle kosten die verband houden met de inning van deze kosten in rekening worden gebracht bij de klant. Onder deze kosten worden ook verstaan de kosten van incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Incasso

Dreaming Moms is bij wanbetaling gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, of derden daarmee te belasten.

In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met €5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

 

Verschuldigdheid

Bij verschil van mening over de te betalen diensten, zijn de administratieve gegevens van de online coach bindend, tenzij het tegendeel bewijsbaar is.

Aansprakelijkheid

 

Bij gebruik van online coaching en de Facebookgroep:

Het advies van de coach is resultaatgericht zonder dat resultaten te garanderen zijn.

 

Dreaming Moms sluit elke aansprakelijkheid uit bij schade of letsel.

 

Voortvloeiende uit, of in verband met de opvolging door de klant van door de online coach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld door de online coach.

 

Dreaming moms is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Dreaming Moms is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens.

 

Dreaming moms is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de Facebookgroep.

Dreaming Moms is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die men mogelijk oploopt tijdens een personal training sessie.

 

Bij gebruik van de website

Ook stelt Dreaming Moms zich niet aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het lezen van de website (www.barttoebes.nl)

 

De site verstrekt informatie. Hoewel Dreaming Moms constante zorg en aandacht besteedt aan de samenstelling van de site, is het mogelijk dat de informatie op de site niet volledig, niet actueel of niet juist is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot de site en het gebruik van de site, wordt door Dreaming Moms uitdrukkelijk afgewezen.

 

Links naar andere websites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site en zijn niet bedoeld als aanbeveling. Het gebruik van deze links en/of verwijzingen is op eigen risico. Dreaming Moms aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die vermeld worden op deze websites of informatiebronnen.

 

Dreaming Moms biedt geen garantie voor het continu en foutloos functioneren van de site. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site wordt door Dreaming Moms uitdrukkelijk afgewezen

 

Klachten

Probeer klachten altijd eerst bespreekbaar te maken met Dreaming Moms. U kunt hiervoor altijd de coach persoonlijk benaderen via de e­mail of WhatsApp.

 

Privacy en de plichten van Dreaming Moms

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Ik handel volgens deze wet.

Dreaming Moms geeft advies op basis van de door u gegeven informatie. Ik ga altijd vertrouwelijk om met de informatie dat u aan mij doorgeeft.

 

Ik ben hierin afhankelijk van de door u opgegeven informatie en wijzen u erop om alles zo correct mogelijk aan ons door te geven.

 

Belangrijke informatie en plichten voor de klant

Het gebruik van alle producten is voor eigen risico.

 

Het kan zijn dat een vorig gesprek uitloopt, hiermee moet de klant rekening houden.

 

Op onze community kan er tussen klanten onderling gecommuniceerd worden. De klant stemt in geen bedreigende berichten te plaatsen of de privacy van andere gebruikers te schenden. Bij onrechtmatige informatie zal Dreaming Moms een onderzoek uitvoeren en vervolgens stappen ondernemen. Bij klachten over onrechtmatige handelingen kan er een e­mail verstuurd worden naar contact@metalles.nl.

 

Dreaming Moms stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in het gebruik van de informatie diensten (de app) en de elektronische publicatie van de website.

 

Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan Dreaming Moms geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud van deze site of enig andere site die aan deze site gelinkt is.

De gegevens op de website dienen niet te worden opgevat als een vervanging van advies van een psycholoog of anders medisch advies.

 

Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt Dreaming Moms zich uiteraard gaarne aanbevolen.

Dreaming Moms sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade, die het gevolg zou zijn van, zou voortvloeien uit, of verband zou houden met het gebruik van de online coaching en de website van Dreaming Moms of met de onmogelijkheid deze te gebruiken met inbegrip van het gebruik van de aangeboden producten.

 

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Dreaming Moms zijn verstrekt, heeft Dreaming Moms het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten/ en of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

De uitvoeringsdatum vangt niet eerder aan dan nadat de klant de gegevens aan Dreaming Moms ter beschikking heeft gesteld.

U dient eerst een psycholoog te raadplegen bij:

 • somber, neerslachtig, een gevoel van leegte

 • verminderde interesse in mensen en activiteiten, nergens plezier in hebben

 • negatieve gevoelens en gedachten, schuldgevoelens

 • gebrekkig zelfvertrouwen, faalangst

 • angst, wanhoop

 • machteloosheid

 • huilbuien of de behoefte te huilen, zonder dat dit lukt

 • snel boos of geïrriteerd

 • besluiteloosheid, gebrekkig vermogen om problemen op te lossen

 • veel piekeren

 • vaak met de dood bezig

 • concentratieproblemen

 • vergeetachtigheid

 • traagheid, moeite met nadenken

 • rusteloosheid

 • Ook bij twijfel over uw gezondheid raadpleeg een arts.

 

Als 1 of meerdere van de bovenstaande gevallen niet voorkomt kunt u deelnemen aan mijn online coaching.

Intellectuele eigendomsrechten

 

Dreaming moms behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via de site aangeboden informatie en de startersgids (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Het is niet toegestaan informatie op de site of uit de gids te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dreaming Moms of rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

 

Men mag informatie op de site of uit de gids wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

 

De klant heeft de plicht om geen informatie aan te dragen dat auteursrechtelijk beschermd is.

Wijzigingen

Dreaming Moms heeft het recht om de diensten te wijzigen indien dit nodig is. Bij wijzigingen van de diensten zal dit gecommuniceerd worden naar de klant om nader samen in overeenstemming te komen. Indien de aard en de omvang van de overeenkomst in kwalitatief en kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit invloed hebben op het overeengekomen bedrag. Dreaming Moms zal dan een nieuwe prijsopgave doen.

 

De informatie op de site wordt aangevuld wanneer nodig en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

 

Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via de site aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van de disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op alle diensten en de website van Dreaming Moms is het Nederlands recht van toepassing.